Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden ZuinigWonen

Begripsbepalingen
Artikel 1  Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt tenzij anders is aangegeven. ZuinigWonen; partij die de dienstverlening uitvoert. Opdrachtgever: de wederpartij van ZuinigWonen. Overeenkomst: overeenkomst tot dienstverlening. Onder dienstverlening wordt verstaan het adviseren over energiebesparende maatregelen ten behoeve van woningen of gebouwen met als doel deze energiezuinig, gezond en comfortabel te maken.
Algemene bepalingen
Artikel 2  Algemeen 
a. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ZuinigWonen en opdrachtgever. De opdracht treedt in werking wanneer ZuinigWonen de, door de opdrachtgever verstrekte op-dracht, schriftelijk heeft bevestigd aan de opdrachtgever, dan wel wanneer ZuinigWonen één exemplaar van de door beide partijen ondertekende overeenkomst heeft terugontvangen.
b. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker voor de uitvoering waarvoor derden dienen te worden betrokken.
c. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
d. Als er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
Artikel 3  Uitvoering van de opdracht
a. ZuinigWonen zal de overeenkomst naar beste kunde en kennis uitvoeren en neemt daarbij de zorgvuldigheid in acht die van haar verwacht mag worden. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
b. ZuinigWonen heeft het recht  bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden als het voor een goede uitvoering van de werkzaamheden wenselijk is.
c. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ZuinigWonen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ZuinigWonen worden verstrekt. Indien er voor de uitvoering van de overeenkomst de benodigde gegevens niet tijdig aan ZuinigWonen worden verstrekt, heeft ZuinigWonen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortkomende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
d. ZuinigWonen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ZuinigWonen is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor ZuinigWonen kenbaar hoorde te zijn.
e. Als ZuinigWonen of door ZuinigWonen aangestelde derden in het kader van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
f. De opdrachtgever zal geen opdrachten geven aan derden, die bij de uitvoering van de werkzaamheden zijn betrokken, dan na overleg met ZuinigWonen.
h. De opdrachtgever vrijwaart ZuinigWonen voor eventuele aanspraken van derden die, in verband met de uitvoering van de overeenkomst, schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
Artikel 4  Eigendomsvoorbehoud en vertrouwelijkheid    
a. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op alle adviezen of ter beschikking gestelde gegevens of ter beschikking gestelde analyses, documentatie, rapporten, offertes alsmede voor-bereidend materiaal, daarvan berusten uitsluitend bij ZuinigWonen, diens toeleveran-ciers of diens licentiegevers. De opdrachtgever kan hier op geen enkele wijze aanspraken op doen gelden. Open-baarmaking en gebruik kunnen derhalve alleen geschie-den na onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
b. De opdrachtgever vrijwaart ZuinigWonen van auteursrechten en copyrights voor zover deze al dan niet rusten op de door haar binnen de aan  ZuinigWonen ter beschikking gestelde materialen, gegevens en rapporten.
c. ZuinigWonen is verplicht tot geheimhouding van alle ter beschikking gestelde informatie en gegevens van de opdrachtgever, verkregen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. De opdrachtgever zal, zonder toestemming van ZuinigWonen aan derden geen mede-delingen doen over onze aanpak, werkwijze, tarieven e.d  dan wel onze rapportage, ter beschikking stellen.
Artikel 5  Niet-overname personeel
a. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede 1 jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed overleg ter zake heeft plaats gehad met ZuinigWonen, medewerkers van ZuinigWonen in dienst te nemen dan wel anderszins direct of indirect, voor zich te laten werken.
Artikel 6  Klachten
a. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch na 14 dagen na oplevering van de werkzaam-heden schriftelijk worden gemeld bij ZuinigWonen. De ingebrekestelling dient zo gedetailleerd mogelijk te worden omschreven zodat ZuinigWonen in staat is adequaat te reageren.
b. Als een klacht gegrond is, zal ZuinigWonen overgaan tot een juiste afhandeling van de klacht in overleg met de opdrachtgever.
c. Als het niet meer zinvol of mogelijk is de klacht te herstellen, dan zal ZuinigWonen aansprakelijk zijn binnen de grenzen van art 15.
Financiële bepalingen
Artikel 7  Aanbiedingen en offertes
a. De door ZuinigWonen gemaakte offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. ZuinigWonen is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. 
b. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en in euro’s. In de offerte worden alle kosten doorberekend waaronder de reis- en verblijfskosten en normale secretariaatskosten. Bijkomende te maken kosten om een overeenkomst uit te voeren worden op de offerte vermeld.
Artikel 8  Contractduur, uitvoeringstermijn
a. De overeenkomst tussen ZuinigWonen en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
b. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is die termijn nooit een fatale termijn. ZuinigWonen dient de opdrachtgever tijdig te informeren wanneer een termijn door onvoorziene omstandigheden niet gehaald kan worden. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever ZuinigWonen schriftelijk in gebreke te stellen. ZuinigWonen dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
Artikel 9  Prijzen en facturering
a. De facturering van de dienstverlening geschiedt op basis van de overeengekomen prijs, op basis van nacalculatie of op beide gronden, afhankelijk van het gestelde in de offerte of overeenkomst.
b. Facturering geschiedt aan het einde van de opdracht tenzij in de offerte of overeenkomst anders is overeengekomen.
c. Als tijdens de looptijd van een opdracht of overeenkomst de datum van 1 januari wordt gepasseerd, is ZuinigWonen gerechtigd de werkzaamheden verricht in het nieuwe jaar voor de dan geldende tarieven in rekening te brengen. (prijsverhoging overeenkomstig de consumenten-prijsindex (CPI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek) Deze prijsverhoging zal worden medegedeeld aan de opdrachtgever echter kan de opdrachtgever de overeenkomst niet wegens deze prijsverhoging beëindigen.
d. In andere gevallen dan bedoeld in artikel 9 lid c, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het tarief binnen 3 maanden wordt verhoogd na het aangaan van de overeenkomst. Wanneer na 3 maanden de tarieven met meer dan 10% verhoogd worden mag de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het honorarium of tarief dat voorvloeit uit een bevoegdheid ingevolge van de wet.
Artikel 10  Betaling
a. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door ZuinigWonen aan te geven wijze. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichtingen niet op.
b. Als de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
c. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van ZuinigWonen onmiddellijk opeisbaar.
d. In geval van een gezamenlijke opdracht, gegeven door meerdere opdrachtgevers, zijn de  opdrachtgevers ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling, ongeacht de wijze van de tenaamstelling. 
Wijzigingen van opdracht
Artikel 11  Wijziging van opdracht
a. Wijzigingen in de omvang, de aard en de doorlooptijd van de werkzaamheden worden op basis van een schriftelijke overeenkomst overeengekomen.
b. Als dat leidt tot meer- respectievelijk minder werk zal de verrekening plaatsvinden overeenkomstig de stand van de werkzaamheden.
Artikel 12  Onvoorziene omstandigheden/overmacht
a. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ZuinigWonen geen invloed kan uitoefenen.
b. Partijen kunnen gedurende de periode van overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Artikel 13  Opschorten en ontbinding
a. ZuinigWonen is bevoegd de nakoming van de verplich-ting op te schorten of de overeenkomst te ontbinden als:
- De opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- Na het sluiten van de overeenkomst ZuinigWonen ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
- De opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
b. Als de overeenkomst ontbonden wordt, zijn de vorderingen van ZuinigWonen op de opdrachtgever direct opeisbaar.
Artikel 14  Opzegging van opdracht
a. Als de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtgever, heeft ZuinigWonen het recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan ZuinigWonen zijn toe te rekenen. De opdrachtgever is gehouden tot betaling van de decla-raties voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtgever.
b. Als de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door ZuinigWonen, zal ZuinigWonen in overleg met de opdrachtgever zorg dragen voor de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grond-slag liggen dia aan de opdrachtgever toerekenbaar zijn.
c. Als de overdracht van de werkzaamheden voor ZuinigWonen extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
Aansprakelijkheid
Artikel 15  Aansprakelijkheid
a. ZuinigWonen is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht voor zover ze het gevolge zijn van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop mag worden vertrouwd binnen de opdracht.
b. De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door deze tekortkomingen wordt beperkt door het bedrag van het honorarium dat ZuinigWonen voor de uitvoe-ring van de werkzaamheden heeft ontvangen met een maximum van de declaratie van de laatste 6 maanden.
c. ZuinigWonen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet toekennen van subsidies op aanvragen, die door of in samenwerking met ZuinigWonen zijn opgesteld of ingediend.
d. Omdat het advies van ZuinigWonen in de rapportages op een visuele beoordeling is gebaseerd, worden in de rapportages alleen zichtbare gebreken vermeld. ZuinigWonen is derhalve niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het niet vermelden van gebreken die niet zichtbaar zijn.
e. ZuinigWonen is niet aansprakelijk voor zaken die ZuinigWonen niet geïnspecteerd heeft, en waarvan ZuinigWonen in de rapportages heeft vermeld dat deze niet zijn geïnspecteerd.
f. ZuinigWonen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen.
g. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid als gevolg van tekortkomingen gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ZuinigWonen of zijn ondergeschikten.
Toepasselijk recht en geschillen en vaststelling
Artikel 16  Toepasselijk recht en geschillen
a. Op elke overeenkomst tussen ZuinigWonen en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
b. ZuinigWonen heeft het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet  bevoegde rechter.
c. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.